Nowe umiejętności to większe możliwości Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT Nowe umiejętności to większe możliwości
Aktualności Regulamin projektu Rekrutacja Opis projektu Pytania i odpowiedzi Biuro projektu

Opis projektu

Dodano: 2017-05-03 / wyświetleń - 2079

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Nowe umiejętności to większe umiejętności!”.

Projekt "Nowe umiejętności to większe umiejętności!" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, pełnoletnich tj. w wieku od 18 lat i więcej spełniających łącznie wskazane niżej kryteria:

 1. posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie (max. na poziomie ISCED3),
  lub są w wieku powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia)
 2. są z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności,
 3. nie prowadzą działalności gospodarczej,
 4. na terenie regionu operacyjnego, w którym realizowany jest projekt:
  -  uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lub
  - realizują wybrany do dofinansowania kurs oraz uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Osoby powyżej 64 lat mogą wziąć udział, o ile będzie on ściśle powiązany z ich przygotowaniem do podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, a osoby te będą deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Kandydat potwierdza gotowość przed podpisaniem Umowy Kształcenia. Osoby, które dzięki szkoleniu utrzymają zatrudnienie, na podpisanie umowy muszą dostarczyć pisemne oświadczenie od pracodawcy potwierdzające ten fakt.

 

W ramach projektu będą prowadzone następujące rodzaje wsparcia, które mogą być dofinansowane:

 1. Szkolenia językowe (j. angielski, niemiecki, francuski) prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. określonego poziomu biegłości językowej (zg. Z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), zweryfikowanych w ramach egzaminu i potwierdzonych certyfikatem. Szkolenia będą obejmowały 60 godz. lekcyjnych (45 min), przy czym jednorazowe zajęcia mogą trwać nie dłużej niż 4 godz. (z 15 min przerwą po 2 godzinach) bądź wielokrotność wskazanego wymiaru. Realizacja zajęć będzie odbywać się w grupach maksymalnie 12-osobowych. UP musi mieć przynajmniej 80% obecności na zajęciach.
 2. Szkolenia ICT i z zarządzania projektami prowadzące do nabycia kwalifikacji tj. zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu lub prowadzące do nabycia kompetencji tj. zakończone obowiązkowym egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje. W programie zostaną określone efekty uczenia się (umiejętności i wiadomości). W przypadku zarządzania projektem, efekty uczenia się wyodrębnione dla kompetencji i kwalifikacji powinny dotyczyć planowania i osiągania celów. UP musi mieć przynajmniej 80% obecności na zajęciach.

Wsparcie w ramach projektu dofinansowane jest w wysokości 88,5% kosztów, ale nie więcej niż 5.568,58 zł na jednego Uczestnika projektu, o ile nie zachodzi podwójne finansowanie tj. niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych.

I najważniejsze:
Szkołę lub Instytucję/Firmę szkolącą wybierasz sobie sam/sama.


Cel projektu:
to podniesienie do końca 09/2019 r. kwalifikacji w zakresie j. obcych i/lub kwalifikacji lub kompetencji w zakresie ICT i/lub z zarządzania projektem (planowania i osiągania celów) 757 (416 K, 341 M) os. dorosłych (tj. w wieku 18 lat i więcej) z grup defaworyzowanych (tj. o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50 lat i więcej) z regionu operacyjnego tj. powiat ostródzki i działdowski w woj. warmińsko - mazurskim.

Planowane efekty:
198 os. 25+, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
228 os. o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
126 os. 50+, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
318 os. z grup defaworyzowanych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

Wartość projektu: 4.763.179,04 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4.048.702,18 zł


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020.
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
stat4u